Numar EORI – Filman Sped S.R.L. – Comisionar Vamal

Reglementarea la nivel Comunitar este Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98.

Numărul EORI este un număr unic în Comunitatea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:
 • operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
 • persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.
 • În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Direcţia Generală a Vămilor. Numerele EORI vor fi solicitate la direcţiile regionale vamale în a căror rază de competenţă teritorială îşi au sediul/sunt stabilite sau, în cazuri excepţionale, la birourile vamale de frontieră.
  În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare.
  Cererea se completează şi imprimă în/din aplicaţia naţională EORI. Această aplicaţie este disponibilă pe site-ul autorităţii vamale române.
  Persoanele stabilite în România vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală copii ale următoarelor documente:
  • certificatul de înregistrare al operatorului economic eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
  • documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e);
  • cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.
     Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente:
  • documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie;
  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, după caz, în fotocopie;
  • documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele  prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;
  • o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice .
  • alte informatii puteti afla accesand http://www.customs.ro/ro/e-customs/eori.aspx sau la sediul societatii noastre.